belangrijk voor Make-A-Wish

FRAUDEPROTOCOL

WAT VERSTAAT MAKE-A-WISH NEDERLAND ONDER FRAUDE?
Fraude kent vele verschijningsvormen. De essentie ervan is echter steeds dezelfde: particulieren of organisaties eigenen zich geld of vermogensbestanddelen toe waar ze geen recht op hebben en tasten daardoor de rechten van anderen aan. Het begrip fraude als zodanig is niet gedefinieerd in het Wetboek van Strafrecht. Het gaat echter om zaken die doorgaans met de term fraude worden aangeduid, waarbij kan worden gedacht aan: valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, corruptie, diefstal en/of verduistering. 
 

Het gaat altijd om opzettelijk onrechtmatig of onwettelijk handelen of nalaten gericht op het behalen van financieel voordeel. Fraude kan worden onderscheiden in externe fraude (buiten de organisatie van Make-A-Wish Nederland) en interne fraude (door medewerkers of vrijwilligers van Make-A-Wish Nederland).

HOE CONSTATEERT EN ACTEERT MAKE-A-WISH NEDERLAND BIJ FRAUDE?
Make-A-Wish Nederland heeft procedures en richtlijnen geïmplementeerd o.a. gericht op het onderkennen en opsporen van (mogelijke) fraude. Wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd, zal de casus eerst intern verder worden onderzocht. Bij een vermoeden van fraude worden maatregelen genomen. 

Er zal in elk geval aangifte worden gedaan, zodat de zaak strafrechtelijk kan worden onderzocht en vervolgd. Indien de fraude gepleegd is door een medewerker van Make-A-Wish Nederland, zal een ontslagprocedure worden gestart. De maatregelen zijn erop gericht het verduisterde bedrag vermeerderd met gemaakte kosten te verhalen op de frauderende partij. Indien noodzakelijk, zal beslag gelegd worden op de (onroerende) goederen en gelden van de frauderende partij.